mój tumblr

nie ma tu przypadkowych obrazków, wszystkie, bez wyjątku oddają moją osobowość, emocje, pragnienia, potrzeby, stan psychiczny- nie ma tam nic przemyślanego ,to mój najpiękniejszy dziennik ,tylko tu mogę być w stu procentach sobą ..

Rodzice od zawsze powtarzali mi, że jestem bezużyteczna, aż w końcu w to uwierzyłam.

(Source: fuckfeelingslove, via cios-udreki)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter